صفحه داخلی 

واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس، نیمه دوم سال 1385 در مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس و با اهداف ذیل افتتاح گردید:
 
1.   توانمند سازی اعضاء هیئت علمی بالینی در پژوهش
2.   تقویت روحیه پژوهش و کار جمعی در اعضاء هیئت علمی بالینی
3.   ارتقاءکمی وکیفی پژوهشهای بالینی
4.   توانمند سازی و جلب مشارکت پرسنل درمانی بیمارستانها در تحقیقات بالینی
 
براساس اهداف تدوین شده،  مخاطبین این واحد اعضاء محترم هیئت علمی بالینی می باشند که با حضور فعالانه و مشارکت در رونق گرفتن این واحد خواهند توانست ضمن نهادینه کردن پژوهش در فعالیتهای علمی و آموزشی خود، در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در دانشگاه نیز قدمهای مؤثری بردارند.