تماس با ما
آدرس: قزوین، بلوار شهید بهشتی، مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس، واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس
 
تلفن مستقیم :           33328709  28  98+ 
تلفن تماس داخلی : 10 - 33334807  28 98+    داخلی 397