کنگره داخلی 92

 ردیف
عنوان مقاله ارائه شده در کنگره
عنوان کنگره – تاریخ و محل برگزاری
ارائه دهنده مقاله
فایل مقاله
1
Comparison of two definitions of metabolic syndrome in over weight and obese children and adolescents
The 25" International congress of pediatrics- oct 2013, Tehran, Iran
دکتر فاطمه صفاری
2
Sleep duration and sleep habits among preschool children in Qazvin, Iran
The 25" International congress of pediatrics- oct 2013,Tehran, Iran
دکتر شبنم جلیل القدر
3
Assessment of clinical and Para clinical tests to diagnos the meningitis among children with complex febril convulsion
The 25" International congress of pediatrics,oct 2013, Tehran, Iran
دکتر خاطره خامنه پور
4
Screening of Congenital  hypothyroidism in Qazvin Province (2006-2013)
ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایران ،مشهد،ایران
مرداد ماه 1392
دکتر فاطمه صفاری
5
Role of acute phase reactants in diagnosis of urinary tract infection
نهمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال، تهران ،ایران
13- 14 آبان ماه سال 1392
دکتر پرویز ایازی