صفحه داخلی

ردیف

عنوان مقاله

نوع نشریه

عنوا ن نشریه – تاریخ چاپ شماره و جلد صفحه

نویسنده اول و مسئول

فایل

1

Diagnostic Accuracy of the Quantitative C-Reactive Protein, Erythrocyte Sedimentation Rate and White Blood Cell Count in Urinary Tract Infections among Infants and Children

PubMed

Malays J Med Sci.2013;

20(5):40-46

Dr Parviz Ayazi

pdf
eprint