مقاله داخلی 92
 

ردیف

عنوان مقاله

نوع نشریه

عنوا ن نشریه – تاریخ چاپ شماره و جلد صفحه

نویسنده اول یا مسئول

فایل

1

شیوع بروکسیسم هنگام خواب در کودکان سه تا شش ساله قزوین (91-1390)

علمی- پژوهشی

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،سال نوزدهم ،شماره 4،زمستان 1392

 

دکترشبنم جلیل القدر

pdf
eprint