مراحل ثبت پرو پوزال

فرآیند تصویب پروپوزال های پایان نامه در دانشکده پزشکی        pdf