کارگاه ها

کارگاه های آموزشی در داخل بیمارستان با توجه به نیاز و درخواست اعضای محترم هیئت علمی در امر پژوهش برگزار می شود.

عناوین کارگاه های برگزار شده تاکنون:
 
·         جستجو در اینترنت و بانک های اطلاعاتی ویژه اعضای هیئت علمی
·         روش تحقیق مقدماتی ویژه اعضای هیئت علمی
·         روش تحقیق پیشرفته ویژه اعضای هیئت علمی
·         پروپوزال نویسی ویژه اعضای هیئت علمی
·         آشنایی با نرم افزار Reference Manager ویژه اعضای هیئت علمی
·         خلاقیت ویژه اعضای هیئت علمی
·         ISO 9000 ویژه اعضای هیئت علمی
·         EFQM ویژه اعضای هیئت علمی
·         جستجو در اینترنت و بانک های اطلاعاتی ویژه دستیاران
·         روش تحقیق مقدماتی ویژه دستیاران
·         روش تحقیق پیشرفته ویژه دستیاران
·         پروپوزال نویسی ویژه دستیاران
·         مقاله نویسی ویژه دستیاران