مدارک لازم
مدارک ثبت پروپوزال دستیاران و دانشجویان پزشکی

1- پروپوزال
2- پرسشنامه
3- رضایت نامه
4- برگه اطلاع رسانی
5- فرم سه برگی مشخصات پروپوزال (از معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی تهیه شود)