مشاوران واحد
مشاوران واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس
ردیف نوع مشاوره نام – نام خانوادگی عنوان آخرین مدرک تحصیلی مقطع آخرین مدرک تحصیلی محل اشتغال
1 مشاوره پروپوزال نویسی دکتر ندا اسماعیل زاده ها پزشک عمومی دکترای حرفه ای، MPH واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس
2 مشاوره آمار زهرا السادات محمدی کارشناس آمار کارشناسی واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس
دکتر ندا اسماعیل زاده ها پزشک عمومی دکترای حرفه ای، MPH
3 مشاوره اپیدمیولوژی و متدولوژی دکتر زهره یزدی طب کار متخصص طب کار - MPH واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس
دکتر ندا اسماعیل زاده ها پزشک عمومی دکترای حرفه ای، MPH
4 مشاوره جستجو منایع الکترونیکی دکتر ندا اسماعیل زاده ها پزشک عمومی دکترای حرفه ای، MPH واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس
عطیه امینی مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی
5 مشاوره مقاله نویسی دکتر ندا اسماعیل زاده ها پزشک عمومی دکترای حرفه ای، MPH واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس
عطیه امینی مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی
6 مشاوره ویرایش مقالات به زبان انگلیسی دکتر ندا اسماعیل زاده ها پزشک عمومی دکترای حرفه ای، MPH واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس
7 مشاوره ساب میت مقالات و پیگیری چاپ دکتر ندا اسماعیل زاده ها پزشک عمومی دکترای حرفه ای، MPH واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس
عطیه امینی مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی
8 مشاوره امور کامپیوتر دکتر ندا اسماعیل زاده ها پزشک عمومی دکترای حرفه ای، MPH واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس
عطیه امینی مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی
9 اخلاق در پژوهش های پزشکی دکتر ندا اسماعیل زاده ها پزشک عمومی دکترای حرفه ای، MPH واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس
عطیه امینی مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی