سرپرست واحد

سرپرست  مرکز


"دکتر شبنم جلیل القدر"
سرپرست واحد حمایت از توسعه و تحقیقات بالینی قدس
 
http://ktcenter.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=9b37f58e-4c44-42c5-b1c1-ee445ba2c873 متخصص کودکان و فلوشیپ خواب و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
http://ktcenter.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=ee2c5fc7-032c-4b51-99a2-83cbbeedff4f فارسی     انگلیسی
لینک سامانه جامع پژوهش
http://ktcenter.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=272426ee-6e2d-430d-bd34-974a1ef9af3b ایمیل: Sh.jallilolghadr@qums.ac.ir  
http://ktcenter.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=d538bb83-48bd-4de7-9778-fda5f5dccfa0 تلفن: 02833328709
http://ktcenter.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=a3cdc357-ad3c-4cb0-a573-090284699b4f فکس: 02833344088
http://ktcenter.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=a7188f79-4f33-4aea-881d-de466fed3bc3 قزوین، خیابان شهید بهشتی، بیمارستان قدس