برنامه حضوری مشاوره
 

برنامه هفتگی فعالیت­های واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس

 ایام هفته

مشاوره آمارو اپیدمیولوژی

مشاوره طراحی پژوهش

مشاوره مقاله نویسی

شنبه

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

یکشنبه

- -

-

دوشنبه

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

زهرا سادات محمدی زهرا سادات محمدی زهرا سادات محمدی

سه شنبه

زهرا سادات محمدی

زهرا سادات محمدی

زهرا سادات محمدی

چهارشنبه

-

-

-

پنجشنبه

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

دکتر ندا اسماعیل زاده ها