مقالات داخلی 93
 

ردیف

عنوان مقاله

نوع نشریه

عنوا ن نشریه –

تاریخ چاپ شماره و جلد صفحه

نویسنده اول و مسئول

فایل

1

همه گیرشناسی کمبود ویتامین D در افراد 10 تا 18 ساله منطقه مینودر قزوین (1389)

نوع 4

(علمی- پژوهشی)

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بهمن و اسفند 1393، جلد 18 شماره 6 صفحات 32-24

دکتر لاله قانعی

دکترشبنم جلیل القدر

pdf