مقالات داخلی سال 94

ردیف

عنوان مقاله

نوع نشریه

عنوا ن نشریه –

تاریخ چاپ شماره و جلد صفحه

نویسنده اول و مسئول

فایل

1

تأثیر آموزش بر اضطراب مادر کودکان مبتلا به عفونت ادراری بستری در بیمارستان

نوع 4

(علمی- پژوهشی)

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین آذر و دی 1394، جلد 19 شماره 3 صفحات 67-64

مژگان عنادی

pdf

eprint

2

ارتباط بین کیفیت خواب با تماشای تلویزیون، بازی های رایانه ای و کافئین دریافتی در نوجوانان منطقه مینودر قزوین

نوع 4

(علمی- پژوهشی)

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین آذر و دی 1394، جلد 19 شماره 5 صفحات 44-38

آنیتا آوانی

دکتر مریم جوادی

pdf

3

بهترین نقطه برش دورکمر برای پیشگویی عوامل خطر قلبی- عروقی در ساکنین مینودر قزوین

نوع 4

(علمی- پژوهشی)

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بهمن و اسفند 1394، جلد 19 شماره 6 صفحات 13-6

دکتر امیر ضیایی

 دکتر سیما هاشمی پور

pdf

4

رابطه میزان تحصیلات و تأهل با چاقی متابولیک در مردان منطقه مینودر قزوین

نوع 4

(علمی- پژوهشی)

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بهمن و اسفند 1394، جلد 19 شماره 6 صفحات 64-57

دکتر سیما هاشمی پور دکتر امیر ضیایی

pdf

5 بررسی مقایسه ای دریافت غذایی، فعالیت بدنی و وزن زنان نابارور با زنان سالم 40-25 ساله Scopus مجله زنان، مامایی و نازایی آذر 1394، دوره 18 شماره 173 صفحات 40-32 فرگل صادقی، دکتر مریم جوادی pdf