کنگره های داخلی سال 93

  ردیف

عنوان مقاله ارائه شده در کنگره

عنوان کنگره – تاریخ و محل برگزاری

ارائه دهنده مقاله

فایل مقاله

1

Prevalence of hyperlipidemia in a sample of the 6- to 16-year-old overweight or obese pediatric population

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و پنجمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب، تهران، ایران، اردیبهشت ماه 1393

دکتر فاطمه صفاری

pdf

2

بررسی سه ساله عفونت‌های کلیوی با کشت منفی ادرار در مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین

دهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران و ششمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی، تهران، ایران، آبان ماه 1393

دکتر پرویز ایازی

pdf

3

مقایسه ساختار خواب و اختلالات تنفس حین خواب در کودکان چاق با و بدون سندرم متابولیک: مطالعه مورد شاهدی

همایش اختلالات خواب، ساری، ایران، 1393

دکتر شبنم جلیل القدر

pdf

eprint

4

Nutritional intervention on malnutrition in 3-6 years old rural children in Qazvin Province, Iran

The 1st International & the 13th Iranian Nutrition Congress Nov 30-Dec 3, 2014, Tehran, Iran

دکتر مصطفی نوروزی

pdf

eprint

5

The effect of lemon balm supplementation on blood glucose and lipid profile in patients with hyperlipi­demia

The 1st International & the 13th Iranian Nutrition Congress Nov 30-Dec 3, 2014, Tehran, Iran

پریسا جندقی

pdf

eprint

6

Factors related to the duration of exclusive breast-feeding and breast-feeding amongst women in Qazvin, Iran

The 1st International & the 13th Iranian Nutrition Congress Nov 30-Dec 3, 2014, Tehran, Iran

دکتر رزا زاوشی

pdf

eprint

7

Effect of olive oil with low calorie diet on blood lipids in hyperlipidemic patients

The 1st International & the 13th Iranian Nutrition Congress Nov 30-Dec 3, 2014, Tehran, Iran

دکتر مصطفی نوروزی

pdf

eprint

8

Malnutrition Among Iranian Children: Birth Weight, Number of Children at Home and Birth Order

The 1st International & the 13th Iranian Nutrition Congress Nov 30-Dec 3, 2014, Tehran, Iran

دکتر مصطفی نوروزی

pdf

eprint

9

The effect of artichok leaf extract on alanine ami­notransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) in the patients with Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH)

The 1st International & the 13th Iranian Nutrition Congress Nov 30-Dec 3, 2014, Tehran, Iran

دکتر مصطفی نوروزی

pdf

eprint