کنگره داخلی سال 94

  ردیف

عنوان مقاله ارائه شده در کنگره

عنوان کنگره – تاریخ و محل برگزاری

ارائه دهنده مقاله

فایل مقاله

1

جایگاه پلی‌سومنوگرافی(PSG) در پزشکی خواب کودکان: اندیکاسیونها، آنالیز و تفسیر

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و ششمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب، تهران، ایران، 5-2 اردیبهشت ماه 1394

دکتر شبنم جلیل القدر

pdf

eprint

2

گزارش یک مورد Missed congenial hypothyroidism

هشتمین همایش سراسری غدد و متابولیسم کودکان،

ساری، ایران، 22-20 خرداد ماه 1394

دکتر فاطمه صفاری

pdf

eprint

3

Association of sleep disordered breathing and metabolic syndrome in obese children: a case control study

27th International Congress on Pediatrics, 8-11 October 2015, Tehran, Iran

دکتر شبنم جلیل القدر

pdf

eprint

4

Polycystic ovary syndrome in adolescents

27th International Congress on Pediatrics, 8-11 October 2015, Tehran, Iran

دکتر فاطمه صفاری

pdf

eprint

5

Assessment of hypocalcemia in febrile convulsion

27th International Congress on Pediatrics, 8-11 October 2015, Tehran, Iran

دکتر خاطره خامنه پور

pdf

eprint

6 The relation between snack intake and Body Mass Index among high school students in Sanandaj-Iran, 2014 پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، تهران، ایران، 27-25 آذر ماه 1394 دکتر مریم جوادی pdf

eprint
7
A Study on prevalence of overweight and obesity in adolescents in the Iranian city of Sanandaj-2014
پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، ایران، 27-25 آذر ماه 1394 دکتر مریم جوادی pdf

eprint
8 Relationship of physical activity and happiness in college student: a web-based study پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، ایران، 27-25 آذر ماه 1394 دکتر مریم جوادی pdf

eprint
9 بررسی همبستگی ساعات استفاده از اینترنت با فعالیت بدنی، سلامت و شاخص توده بدن در دانشجویان کاربر اینترنت پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، ایران، 27-25 آذر ماه 1394 دکتر مریم جوادی pdf

eprint
10 Association between Quality of sleep with Body Mass Index and physical activity in medical university student پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، ایران، 27-25 آذر ماه 1394 دکتر مریم جوادی pdf

eprint
11 بررسی همبستگی وضعیت تغذیه و امنیت غذایی با نمایه توده بدن کودکان 5-3 ساله شهر رود سر در سال 1392 پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، ایران، 27-25 آذر ماه 1394 دکتر مریم جوادی pdf

eprint
12 Relationship between happiness and breakfast in students of Qazvin University of Medical Sciences پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، ایران، 27-25 آذر ماه 1394 دکتر مریم جوادی pdf

eprint
13 Association of sleep-wake and macronutrient intake among preschool children پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، ایران، 27-25 آذر ماه 1394 دکتر مریم جوادی pdf

eprint
14
Association of sleep and body mass index in 3-6 years old children
پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، ایران، 27-25 آذر ماه 1394 دکتر مریم جوادی pdf

eprint
15 عفونت در بیماران دیابتی دومین همایش سالیانه عفونی کودکان، قزوین، ایران، 4-2 آذر 94 دکتر فاطمه صفاری pdf

eprint
16 خواب و ارتباط آن با بیماری های عفونی دومین همایش سالیانه عفونی کودکان، قزوین، ایران، 4-2 آذر 94 دکتر شبنم جلیل القدر pdf

eprint