کنگره خارجی سال 94

  ردیف

عنوان مقاله ارائه شده در کنگره

عنوان کنگره – تاریخ و محل برگزاری

ارائه دهنده مقاله

فایل مقاله

1

Effect of human growth hormone on growth rate of short stature children with low birth weight

54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), 1-3 Octber 2015, Barcelona, Spain

دکتر فاطمه صفاری

pdf

eprint