مقالات داخلی سال 95
مقالات داخلی 95
ردیف عنوان مقاله نوع نشریه عنوا ن نشریه –
تاریخ چاپ شماره و جلد صفحه
نویسنده اول و مسئول فایل
1 اثر عصاره پوست داخلی نارنج بر ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان
نوع 4
(علمی- پژوهشی)
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین فروردین و اردیبهشت 1395، جلد 20 شماره 1 صفحات 29-21
دکتر علی نکوئی فرد
دکتر مریم جوادی
pdf
2 بررسی میزان شیوع کوررنگی در مبتلایان به تنبلی چشم Scopus مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 1395، دوره 26، شماره 44، صفحات 97-88
دکتر محمد خلج
دکتر آمنه باریکانی
pdf
3 تأثیر پتدین(مپردین) در کاهش مدت زمان مرحله اول و دوم زایمان Scopus مجله زنان، مامایی و نازایی ایران سال 1395، دوره 19، شماره 39، صفحات 7-1 دکتر فاطمه لالوها
دکتر آمنه باریکانی
pdf