کنگره های داخلی سال 95
ردیف نویسندگان عنوان مقاله عنوان همایش، کنفرانس محل برگزاری سال ارائه فایل مقاله
1 شبنم جلیل القدر، خاطره خامنه پور، فاطمه صفاری، هانیه­سادات میرزاده Evaluation of Obstructive Sleep Apnea Before and After Adenotonsillectomy in Children Reffered to Qods Hospital, Qazvin هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب تهران-ایران 1395 pdf
eprint
2 اعظم قربانی، ندا اسماعیل زاده ها، امیر ضیایی، محمدعلی زحل Association between Sleep Quality and Impaired Glucose Metabolism: The Qazvin Disease Study (QMDS) هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب تهران-ایران 1395 pdf
eprint
3 سیده فاطمه شرفی، آزاده لسانی،  مریم جوادی Association between Sleep Quality with the Hours of Internet Use among Medical University Student هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب تهران-ایران 1395 pdf
eprint
4 زهره یزدی، شبنم جلیل القدر، پریچهر مقدم، زیبا لوک زاده Association between Sleep Hygiene Practices and Sleep Quality in Medical Students هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب تهران-ایران 1395 pdf
eprint
 
5 زهره یزدی، شبنم جلیل القدر، فرید توتونچیان Effect of Sleep Hygiene Education Program on Sleep Problems in Shift work Nurses هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب تهران-ایران 1395 pdf
eprint
6 زهره یزدی، آمنه باریکانی، شبنم جلیل القدر، جواد عباسعلی مددی، حسام آل رفائی Association between Sleep Disorders and Severity of Burnout Syndrome in Firefighters هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب تهران-ایران 1395 pdf
eprint
7 زهره یزدی، نسرین صائمی، شبنم جلیل القدر، محسن منصوری Association between Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep and Insomnia in Three Groups of Psychiatric Patients هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب تهران-ایران 1395 pdf
eprint
8
فاطمه صفاری،
مریم درگاهی،
ندا اسماعیل زاده ها،
زهره یزدی،
علی همایی
Prevalence of diabetic ketoacidosis in new cases of type I diabetes admitted to the children hospital in Qazvin, Iran (2005-2014)
28th International Congress of Pediatrics th28 20-23 October 2016 تهران-ایران 1395 pdf
eprint
9
فاطمه صفاری،
خاطره خامنه پور،
ندا اسماعیل زاده ها،
علی همایی
Undiagnosed phenylketonuria with normal IQ: a case report 28th International Congress of Pediatrics th28 20-23 October 2016 تهران-ایران 1395 pdf
eprint
10
اعظم قربانی،
ندا اسماعیل زاده ها،
امیر ضیایی،
مهسا خوش پنجه، زهراسادات محمدی
Association of body mass index and high sensitivity C reactive protein: The Qazvin metabolic diseases study 11th International Congress of Endocrine Disorders, 2-4 November, 2016 تهران-ایران 1395 pdf
eprint
11
سیما هاشمی پور،
شکوه سادات ابوترابی،
ندا اسماعیل زاده ها
Effect of vitamin D therapy on maternal and neonatal indices in pregnant women with hypocalcemia: a clinical trial in Qazvin, Iran 11th International Congress of Endocrine Disorders, 2-4 November, 2016 تهران-ایران 1395 pdf
eprint
12 اعظم قربانی،
ندا اسماعیل زاده ها،
امیر ضیایی،
مهسا خوش پنجه، زهراسادات محمدی،
پروانه محمودی
Association of metabolic syndrome and health-related quality of life among Qazvin adults 11th International Congress of Endocrine Disorders, 2-4 November, 2016 تهران-ایران 1395 pdf
eprint
13 اعظم قربانی،
ندا اسماعیل زاده ها،
محمدعلی زحل،
زهراسادات محمدی،
پروانه محمودی
Association of sleep and metabolic syndrome: the Qazvin Metabolic Diseases Study, Iran 11th International Congress of Endocrine Disorders, 2-4 November, 2016 تهران-ایران 1395 pdf
eprint
14 اعظم قربانی،
ندا اسماعیل زاده ها،
امیر ضیایی،
زهراسادات محمدی،
پروانه محمودی
Is high-sensitivity C-reactive protein related to central obesity? The Qazvin Metabolic Diseases Study 11th International Congress of Endocrine Disorders, 2-4 November, 2016 تهران-ایران 1395 pdf
eprint
 
15 ندا اسماعیل زاده ها،
امیر ضیایی،
اعظم قربانی،
اصغر محمدپور اصل،
سیما هاشمی پور،
مهسا خوش پنجه، زهراسادات محمدی،
پروانه محمودی
Detecting Framingham cardiovascular risk by surrogate measures of insulin resistance: the Qazvin Metabolic Diseases Study, Iran 11th International Congress of Endocrine Disorders, 2-4 November, 2016 تهران-ایران 1395 pdf
eprint
16 ندا اسماعیل زاده ها،
امیر ضیایی،
اعظم قربانی،
اصغر محمدپور اصل،
سیما هاشمی پور،
زهراسادات محمدی،
پروانه محمودی
Detecting metabolic syndrome by surrogate measures of insulin resistance: the Qazvin Metabolic Diseases Study, Iran 11th International Congress of Endocrine Disorders, 2-4 November, 2016 تهران-ایران 1395 pdf
eprint
17 ندا اسماعیل زاده ها،
اعظم قربانی،
امیر ضیایی،
مهسا خوش پنجه، زهراسادات محمدی،
پروانه محمودی
Prevalence of diabetes mellitus, prediabetes, and insulin resistance in the Qazvin Metabolic Diseases Study, Iran 11th International Congress of Endocrine Disorders, 2-4 November, 2016 تهران-ایران 1395 pdf
eprint
18 سیما هاشمی پور،
شکوه سادات ابوترابی،
ندا اسماعیل زاده ها،
الهام درویش گفتار،
زهرا مسگری،
فاطمه پاشازاده
Association of vitamin D and calcium level with preeclampsia: a case control study in Qazvin, Iran 11th International Congress of Endocrine Disorders, 2-4 November, 2016 تهران-ایران 1395 pdf
eprint
19 سکینه ورمزیار،
نگین مرندی،
مریم جوادی
اثر استفاده از وسایل الکترونیک قبل از خواب بر خستگی و خواب آلودگی کارمندان دانشگاه اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی با محوریت اصناف تهران-ایران 1395 pdf
eprint
20 سکینه ورمزیار،
نگین مرندی،
مریم جوادی
بررسی تأثیر میزان روشنایی طبیعی اتاق کار با ناراحتی اسکلتی-عضلانی در بین کارمندان دانشگاه دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران شیراز-ایران 1395 pdf
eprint