کنگره های خارجی سال 95
ردیف نویسندگان عنوان مقاله عنوان همایش، کنفرانس محل برگزاری سال ارائه فایل مقاله
1 فاطمه صفاری،
مریم درگاهی،
ندا اسماعیل زاده ها،
زهره یزدی،
علی همایی
Prevalence of Acute Metabolic Complications in Children with Type I Diabetes Admitted to the Children Hospital in Qazvin, Iran (2005–2014)
55th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE 2015 Meeting) پاریس - فرانسه 2016 pdf