مقالات داخلی 96
مقالات داخلی 96
ردیف عنوان مقاله نوع نشریه
عنوا ن نشریه –
تاریخ چاپ شماره و جلد صفحه
نویسنده اول و مسئول فایل
1 بررسی وضعیت مصرف سیگار، دریافت کافئین و شاخص توده بدنی زنان نابارور و سالم 40-25 ساله Scopus مجله زنان، مامایی و نازایی ایران سال 1396، جلد 20 شماره 1 صفحات 14-10
دکتر مریم جوادی
فرگل صادقی
pdf
2 مقایسه تأثیرات تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین، مرفین و دگزامتازون بر درد پس از جراحی سزارین الکتیو در بیهوشی عمومی Scopus مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران فروردین سال 1396، دوره 27، شماره 147، صفحات 149-139
دکتر سیده معصومه حسینی ولمی
دکتر سید عباس حسینی جهرمی
pdf
3 ارتباط اختلالات خواب با تماشای تلویزیون، ماهواره و استفاده از بازی های رایانه ای در دانش آموزان 14 تا 17 ساله شهر قزوین علمی - پژوهشی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال بیست و یکم، شماره 2 ، خرداد و تیر 1396 دکتر شبنم جلیل القدر
دکتر مریم جوادی
pdf
4 اهمیت خواب و ارتباط آن با چاقی، رژیم غذایی و دیابت علمی - پژوهشی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحات 35-41 فواد علی مرادی
شبنم جلیل القدر
pdf