همايش ها
همایش ملی فراورده های زنبور عسل
زمان: پنجشنبه 26 بهمن 1396
مكان: روزهای 5 و 6 اردیبهشت ماه 1397، دانشگاه اصفهان
برگزار كنندگان: روزهای 5 و 6 اردیبهشت ماه 1397، دانشگاه اصفهان