همايش ها
همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان
زمان: شنبه 5 اسفند 1396
مكان: تهران (بیمارستان مرکز طبی کودکان) - چهارم تا هفتم اردیبهشت 97
برگزار كنندگان: تهران (بیمارستان مرکز طبی کودکان) - چهارم تا هفتم اردیبهشت 97