اخبار

صورت جلسه شورای پژوهشی واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس مورخ 98/10/9

- در این جلسه 1 پروپوزال پایان نامه دوره پزشکی عمومی با عنوان زیر مطرح شد. این پروپوزال پس از بررسی، طرح نظرات داوران گرامی پروپوزال و استماع سخنان استاد راهنما تصویب شد.

1- بررسی ایمونوفنوتیپ لوکمی لنفوبلاستیک حاد کودکان در استان قزوین در سال های 98-94

  دانشجو: محمد درهمی                                   شماره تماس: 09392792139

  استاد راهنما: دکتر مجید وفایی                           استاد مشاور: 1- دکتر محمد حسین خوئینی ها

                                                                                2- دکتر امیر جوادی

اعضای حاضر

 

دکتر شبنم جلیل القدر

دکتر فاطمه صفاری

دکتر مجید وفایی

دکتر پوران دخت غلامی پور