اخبار آرشیوی
شرایط جدید تمدید طرح های تحقیقاتی
چنانچه مجری با ذکر دلایل موجه نتواند در مدت پیش بینی شده طرح را خاتمه دهد باید یک ماه قبل از اتمام تاریخ مقرر، به صورت کتبی و با تایید ناظر طرح از شورا درخواست تمدید قرارداد نماید. این قرارداد فقط یک بار به میزان 8 ماه پس از ارائه اولین Draft اولیه مقاله با تایید ناطر، شورای پژوهشی مراکز تحقیقات/دانشکده ها و با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه قابل تمدید خواهد بود و در صورت عدم اتمام طرح، قرارداد فسخ خواهد شد.