اطلاعیه
name
الزام ذکر نام و آدرس مراکز تحقیقات در مقالات چاپ شده به نام دانشگاه علوم پزشکی قزوین

عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مورخ 96/10/25 و با توجه به اهمیت چاپ مقالات به نام مراکز تحقیقاتی دانشگاه در ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات، مقرر گردید اعضای محترم هیئت علمی، پژوهشگران دانشگاه از تاریخ تصویب در تمامی مقالات پذیرش شده خود به نام دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نام یکی از مراکز تحقیقات دانشگاه که به عنوان مقاله مرتبط می باشد را در affiliation مقالات خود بیاورند. همچنین مقرر گردید شرط اعلام خاتمه طرح های تحقیقاتی مصوب از این تاریخ و پرداخت حق الزحمه چاپ مقالات منوط به انجام و رعایت این مصوبه باشد.