شماره تماس : 02833328709

نمابر : 33344088

آدرس الکترونیکی : cgd_rc@yahoo.com / cgd_rc@qums.ac.ir

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی، ابتدای فلسطین شرقی،میدان قدس ، مرکز آموزشی درمانی قدس

کد پستی : 14595-34159

لوکیشن: مرکز آموزشی درمانی قدس 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0