برنامه راهبردی :

توسعه و بهبود پژوهشهای سازمانی و بالینی با اولویت تحقیقات کاربردی و نیازهای سازمانی.

1.   توانمند سازی اعضاء هیئت علمی بالینی در پژوهش

2.   تقویت روحیه پژوهش و کار جمعی در اعضاء هیئت علمی بالینی

3.   ارتقاءکمی وکیفی پژوهشهای بالینی

4.   توانمند سازی و جلب مشارکت پرسنل درمانی بیمارستانها در تحقیقات بالینی

در حال حاضر این واحد امکان خدمت رسانی در زمینه های ذیل را دارد:

 1.     برگزاری کارگاههای علمی مختلف و روش تحقیق جهت توانمند سازی اعضای هیأت علمی
 2.     مشاوره در زمینه جستجو در اینترنت و بانک های اطلاعاتی
 3.     مشاوره در زمینه پروپوزال نویسی
 4.     مشاوره در زمینه اپیدمیولوژی و آمار
 5.     مشاوره در زمینه مقاله نویسی
 6.     آموزش کار با نرم افزارهای آماری از جمله SPSS
 7.     جستجو در منابع اطلاعاتی
 8.    تنظیم مقاله و تهیه ملزومات آن جهت ثبت در مجلات داخلی و خارجی
 9.     Submit مقالات در مجلات داخلی و خارجی
 10.     پیگیری وضعیت مقالات تحت بررسی در مجلات داخلی و خارجی تا پذیرش نهایی
 11.     تهیه ملزومات مقالات پذیرفته شده جهت چاپ در مجلات داخلی و خارجی
 12.     Submit چکیده مقالات در کنگره های داخلی و خارجی
 13.     ورود داده های طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد در نرم افزار SPSS 
 14.     تجزیه و تحلیل آماری طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد
 15.     ارائه پیشنهادات و راهنمائی های لازم جهت انتخاب نشریه مناسب داخلی و خارجی
 16.     در اختیار گذاری فضا جهت تشکیل جلسات مرتبط با پژوهش از جمله شورای پژوهشی بیمارستان

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0