واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس، نیمه دوم سال 1385 در مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس و با اهداف ذیل افتتاح گردید:

1.   توانمند سازی اعضاء هیئت علمی بالینی در پژوهش

2.   تقویت روحیه پژوهش و کار جمعی در اعضاء هیئت علمی بالینی

3.   ارتقاءکمی وکیفی پژوهشهای بالینی

4.   توانمند سازی و جلب مشارکت پرسنل درمانی بیمارستانها در تحقیقات بالینی

براساس اهداف تدوین شده،  مخاطبین این واحد اعضاء محترم هیئت علمی بالینی می باشند که با حضور فعالانه و مشارکت در رونق گرفتن این واحد خواهند توانست ضمن نهادینه کردن پژوهش در فعالیتهای علمی و آموزشی خود، در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در دانشگاه نیز قدمهای مؤثری بردارند.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0