خدمات مشاوره ای

1- مشاوره آمار و اپیدمیولوژی:

این واحد آمادگی دارد که با ورود اطلاعات و انجام آزمون آماری مناسب اعضای محترم هیأت علمی و محققین گرامی را در تجزیه و تحلیل نتایج آماری یاری کند. تعیین نوع مطالعه و میزان شیوع نیز در این واحد صورت می گیرد.

2- مشاوره مقاله نویسی:

ویرایش و تصحیح گام به گام مقالات ( انگلیسی و فارسی)، آموزش و مشاوره حضوری مقاله نویسی، راهنمایی و ارسال مقالات به مجلات معتبر و پیگیری چاپ مقالات.

3- مشاوره طراحی پژوهش و تهیه پروپزال طرحهای تحقیقاتی:

این واحد با ارائه مشاوره در زمینه تعیین اهداف، فرضیات، نوع مطالعه، متغیرها، روش انتخاب نمونه و تنظیم پرسشنامه، اعضای محترم هیأت علمی و محققین گرامی را در جهت طراحی مطالعه و نگارش طرح تحقیقاتی یاری مــیکند.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0