فضای فیزیکی

متراژ(متر مربع)

فضای فیزیکی واحد در بدو تاسیس

40

توسعه فضای فیزیکی در اختیار واحد در سال 1397

55

اتاق رئیس واحد

15

اتاق کار شناسان

30

انباری

10


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0