زهرا محمدی


مدرک و رشته تحصیلی:
کارشناسی/کارشناس آمارزیستی

شرح وظایف:
-مشاوره و انجام تحلیل های آماری

 

 شماره تماس :  02833328709

شماره تماس مستقیم: 10-33334807 028   داخلی: 397
روزهای حضور: دوشنبه هر هفته

 آمنه دلاوری


مدرک و رشته تحصیلی:
کارشناسی/ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شرح وظایف:
-  پیگیری امور اداری، عمومی و اجرایی واحد
- پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی
 - رابط پورتال واحد

 شماره تماس :  02833328709

شماره تماس مستقیم: 10-33334807 028   داخلی: 397
روزهای حضور: شنبه تا چهارشنبه

دکتر سمیرا دودانگه

مدرک و رشته تحصیلی:
  PHD/ انگل شناسی
شرح وظایف:
 کارشناس واحد توسعه

شماره تماس :  02833328709

شماره تماس مستقیم: 10-33334807 028   داخلی: 397
روزهای حضور:  دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0