"دکتر شبنم جلیل القدر"

سرپرست واحد حمایت از توسعه و تحقیقات بالینی قدس
 
 متخصص کودکان و فلوشیپ خواب و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
 فارسی     انگلیسی
لینک سامانه جامع پژوهش
 ایمیل: Sh.jallilolghadr@qums.ac.ir  
 تلفن: 02833328709
 فکس: 02833344088
 قزوین، خیابان شهید بهشتی، بیمارستان قدس

 

 


گروه دورانV6.0.9.0