"دکتر محمد غفاری چراتی"

رئیس واحد حمایت از توسعه و تحقیقات بالینی قدس
 
 متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های عفونی

لینک سامانه جامع پژوهش
 ایمیل: m.ghafaricherati@qums.ac.ir
 تلفن: 02833328709
 فکس: 02833344088
 قزوین، خیابان شهید بهشتی، بیمارستان قدس

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0