نام

تخصص

مرتبه

لینک سامانه علم سنجی

جناب آقای دکتر سعید طرلان

جراحی کودکان

استادیار

لینک سامانه علم سنجی
جناب آقای دکتر محمد غفاری چراتی دکترای فوق تحصص بیماری های عفونی کودکان استادیار لینک سامانه علم سنجی

جناب آقای دکتر ابوالفضل قبادی

گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

استادیار

لینک سامانه علم سنجی

جناب آقای دکتر فرشید صفدریان

گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

استادیار

لینک سامانه علم سنجی
سرکار خانم دکتر سمیه جنانی دکترای فوق تخصصی گوارش اطفال استادیار لینک سامانه علم سنجی

جناب آقای دکتر سیدمهدی میرهاشمی

دکترای تخصصی (PhD) / بیوشیمی بالینی

استاد

لینک سامانه علم سنجی

جناب آقای دکتر فرشاد فروغی مقدم

دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی پزشکی

استادیار

لینک سامانه علم سنجی

جناب آقای دکتر پرویز ایازی

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های عفونی کودکان

استاد

لینک سامانه علم سنجی

سرکار خانم دکتر آمنه باریکانی

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی

دانشیار

لینک سامانه علم سنجی

سرکار خانم دکتر بنفشه آراد

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های کلیه (کودکان)

استادیار

لینک سامانه علم سنجی

سرکار خانم دکتر زهرا پیرزاده

دکترای فوق تخصصی بالینی / مغز و اعصاب کودکان

استادیار

لینک سامانه علم سنجی

سرکار خانم دکتر فاطمه صفاری

دکترای فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم)

دانشیار

لینک سامانه علم سنجی

سرکار خانم دکتر مریم جوادی

دکترای تخصصی (PhD) / علوم تغذیه

استاد

لینک سامانه علم سنجی

سرکار خانم دکتر شبنم جلیل القدر

دکترای تخصصی پزشکی / کودکان

استاد

لینک سامانه علم سنجی

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0