نام و نام خانوادگی مشاور

نوع ارائه مشاوره

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

 

رو های هفته

زهرا سادات محمدی

آمار و آنالیز دادهها )پاالیش دادهها و آنالیز و تحلیل داده ها اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی(

کارشناسی آمار

 

دوشنبه هر هفته

سمیرا دودانگه

ویرایش مقاالت و گزارشهای علمی به زبان انگلیسی/ مشاوره در نگارش پروپوزال

دکتری انگل شناسی پزشکی

 

دوشنبه الی چهارشنبه


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0