افیلیشن فارسی:

- واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان قدس، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

افیلیشن لاتین:

Clinical Research Development Unit, Qods Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran-


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0